පුවත් නිකුතුව

වර්ෂය සෙවුම්පද
(නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 5 ක් හමුවිය

නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
ශ්‍රී ලංකාවේ සිට අපනයනය කළ භාණ්ඩ සඳහා ලැබීම් නැවත මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම 2016 2016-04-22
විදේශ විනිමය රෙගුලාසි තවදුරටත් ලිහිල් කිරීම​ 2014 2014-05-28
"විදේශ විනිමය ගනුදෙනු කිරීමට පියවරෙන් පියවර මාර්ගෝපදේශනය " යන ග්‍රන්ථය ප්‍රසිද්ධ කිරීම හා විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම වෙබ් අඩවිය දියත් කිරීම 2014 2014-01-02
විදේශ විනිමය රෙගුලාසි තවදුරටත් ලිහිල් කිරීම​ 2013 2013-06-12
අනවසර / නීති විරෝධී විදේශ විනිමය ගනුදෙනු 2012 2012-05-30