විධානයන් සහ මෙහෙයුම් උපදෙස්

වර්ෂය සෙවුම්පද
(විධාන අංකය / නමෙහි කොටසක් / සෙවුම්පද)

ප්‍රතිඵල 135 ක් හමුවිය

විධාන අංකය නම වර්ෂය ප්‍රකාශිත දිනය බාගතකිරීම
No. 08 - 2017 LOLC Finance PLC - Non-Resident Foreign Currency (NRFC) Acounts 2017 2017-08-14
No. 09 - 2017 LOLC Finance PLC - Resident Foreign Currency (RFC) Acounts 2017 2017-08-14
No. 10 - 2017 People's Leasing & Finance PLC - Non-Resident Foreign Currency (NRFC) Acounts 2017 2017-08-14
No. 11 - 2017 People's Leasing & Finance PLC - Resident Foreign Currency (RFC) Acounts 2017 2017-08-14
No. 12 - 2017 LB Finance PLC - Non-Resident Foreign Currency (NRFC) Acounts 2017 2017-08-14
No. 13 - 2017 LB Finance PLC - Resident Foreign Currency (RFC) Acounts 2017 2017-08-14
No. 14 - 2017 Melsta Regal Finance Ltd. - Non-Resident Foreign Currency (NRFC) Acounts 2017 2017-08-14
No. 15 - 2017 Melsta Regal Finance Ltd. - Resident Foreign Currency (RFC) Acounts 2017 2017-08-14
No. 07 - 2017 Foreign Currency Accounts for International Services Providers & their Employees (FCAISPE) 2017 2017-07-05
No. 03 - 2017 National Savings Bank - Non-Resident Foreign Currency (NRFC) Accounts 2017 2017-05-25
No. 04 - 2017 National Savings Bank - Resident Foreign Currency (RFC) Accounts 2017 2017-05-25
No. 05 - 2017 National Savings Bank - Resident Non-Nationals' Foreign Currency (RNNFC) Accounts 2017 2017-05-25
No. 06 - 2017 National Savings Bank - Foreign Exchange Earners' Account (FEEA) 2017 2017-05-25
No. 01 - 2017 Loans to Sri Lankans,resident outside Sri Lanka on Permanent Residency visa (PR) in another country and Dual Citizens 2017 2017-03-07
No. 02 - 2017 Loans to Sri Lankans,resident outside Sri Lanka on Permanent Residency visa (PR) in another country and Dual Citizens 2017 2017-03-07