ශ්‍රී ලංකාව තුල ආයෝජනය කිරීම

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන්නන් විසින් කරනු ලබන ආයෝජන

01. සාමාන්‍ය කොටස්

2002.04.19 දිනැති රජයේ ගැසට් පත්‍ර අංක 1232/14 මගින් පළ කරන ලද නිවේදනයට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත සමාගමක් මගින්, යම් බැහැරකිරීම්, සීමා කිරීම් හා කොන්දේසිවලට යටත්ව ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන පුද්ගලයන්ට (අනේවාසික) කොටස් නිකුත් කිරීමට විනිමය පාලක තුමා විසින් අවසර ලබා දෙන ලදී. (පසුව සංශෝධනය කෙරුණු 2002.08.08 දිනැති ගැසට් පත්‍ර අංක 1248/19, 2010.12.21 දිනැති ගැසට් පත්‍ර අංක 1685/2, 2011.12.20 දිනැති ගැසට් පත්‍ර අංක 1737/9)

කොටස් මිලදී ගැනීම හෝ පැවරීම සඳහා වන ගෙවීම්, බලපත්‍ර ලාභී වාණිජ බැංකුවක දේශීය බැංකු ඒකකයේ විවෘත කෙරුණු සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක් (SIA) හරහා පමණක් සිදු කළ යුතුය.

ලැයිස්තුගත හා ලැයිස්තුගත නොවන සමාගම්වල කොටස්වල ආයෝජනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන ලාභාංශ, විකිණීමෙන් ලැබෙන මුදල්, ඈවර කිරීමෙන් ලැබෙන මුදල්, ප්‍රාග්ධන නිදහස් කිරීම් හෝ කොටස් නැවත ලබා ගැනීම හරහා උත්පාදනය වන මුදල්, මූලික ආයෝජනය සිදු කළ SIA ගිණුමට බැර කළහැකිය. කොටස් මිල දී ගැනීම හා සම්බන්ධ බැංකු ගාස්තු, රජයේ බදු, මුද්දර ගාස්තු, තැරැව්කාර ගාස්තු ආදිය සඳහා වන ගෙවීම් ද SIA ගිණුම හරහා සිදු කළහැකිය.

යොමුව:

 

 

02. වරණීය කොටස්

විනිමය පාලකවරයා විසින් 2013.01.04 දිනැති අංක 1791/43 දරණ රජයේ ගැසට් පත්‍රය මගින් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන ලද ව්‍යාපාර ආයතනයක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇති  සමාගමක ශ්‍රී ලංකා රුපියල්වලින් නියම කර ඇති ගෙවා නිදහස් කළහැකි වරණීය කොටස්වල ආයෝජනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසිකයන්ට (අනේවාසික) නිකුත් කිරීම සහ පැවරීම සඳහා අවසර ලබාදී ඇත.

වරණීය කොටසක කල් පිරීමේ කාලය නිකුත් කළ දිනයේ සිට වසර 3කට නොඅඩු විය යුතුය.

මෙලෙස නිකුත් කරන වරණීය කොටස් සාමාන්‍ය කොටස් බවට ඕනෑම අවස්ථාවක පරිවර්තනය කළහැකි අතර එහිදී 2002.04.19 දිනැති අංක 1232/14 දරණ රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ (සංශෝධිත) සඳහන් බැහැර කිරීම් සහ සීමා කිරීම්වලට අනුකූලව සිදු කළයුතුය.

වරණීය කොටස් සඳහා ගෙවීමක් හෝ පැවරීමක් සිදු කිරීමට අදාල ගෙවීම්, බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක දේශීය බැංකු ඒකකයක විවෘත කරන ලද සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක් හරහා සිදු කළයුතුය.

යොමුව :

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන පුද්ගලයන් විසින් ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කිරීම

2008.07.23 දිනැති, රජයේ ගැසට් පත්‍ර නිවේදන අංක 1559/16 යටතේ, ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කරු (SLDBs) ලෙස නම් කරන ලද ඩොලර් නාමික රාජ්‍ය බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කිරීමට, පහත සඳහන් අවසරලත් ආයෝජකයන්ට අවසර ලබාදී ඇත.

  • ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පත් කරන ලද ප්‍රාථමික වෙළෙඳුන්.
  • ශ්‍රී ලංකාව තුළ හෝ පිටත වාසය කර විදේශීය රටවල පුරවැසියන්.
  • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ස්ථිර වාසය කරන, ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන්.
  • රැකියා සඳහා හෝ ව්‍යාපාර කරගෙන යාම සඳහා හෝ වෘත්තියක නියැලීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතට ගොස් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන්.
  • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපනය කරන ලද සමාගම් හෝ ව්‍යාපාර.
  • ශ්‍රී ලංකාව තුළ රක්ෂණ ව්‍යාපාර කරගෙනයාම සඳහා ලියාපදිංචි කළ සමාගම්.

ශ්‍රී ලංකා රජය මගින් නිකුත් කළ SLDB මිලදී ගැනීමට හා වෙළෙඳාම් කිරීමට නම් කළ නියෝජිතයන්ට, (රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධිකාරී විසින් නම් කරන ලද ප්‍රාථමික වෙළෙඳුන් හා විදේශ විනිමයන්හි බලයලත් වෙළෙඳුන්) විනිමය පාලක තුමා විසින් අවසර ලබාදී ඇත.

SLDB වල ගණුදෙනු කිරීමේ පරමාර්ථය සඳහා බලපත්‍ර ලාභී වාණිජ බැංකුවක ඇමරිකානු ඩොලර්වලින් නාමික ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර ගිණුම (SLDBIA) හා බැඳුම්කර ආයෝජනය සඳහා ඩොලර් ගිණුම (DABI) යන ගිණුම් පවත්වාගෙන යාමට නම් කළ නියෝජිතයන්ට අවසරය ඇත.

යොමුව:

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන පුද්ගලයන් විසින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් මිළ කර ඇති භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වල ආයෝජනය කිරීම

ශ්‍රී ලංකා ණය සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොල සංවර්ධනය කිරීමේ පරමාර්ථය පෙරදැරීව ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් 2006 නොවැම්බර් මස සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන ආයෝජකයන්ට ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් මිල කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර වෙළෙඳපොල විවෘත කරන ලදී.

2007.01.22 දිනැති රජයේ ගැසට් පත්‍ර නිවේදන අංක 1481/1 මගින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන්නන්ට ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් මිල කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කිරීමට අවසර ලබා දෙන ලදී. ලබා දෙන ලද කාලයකදී බැඳුම්කර සහ භාණ්ඩගාර බිල්පත් වල පවතින තොගයෙන් 12.5% දක්වා ආයෝජනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන ආයෝජකයන්ට හැකිය.

බලපත්‍ර ලාභී වාණිජ බැංකුවක දේශීය බැංකු ඒකකයේ විවෘත කළ “සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුම (SIA)” හරහා පමණක් අනේවාසික ආයෝජකයන් විසින් භාණ්ඩාගර බැඳුම්කරවල ආයෝජනයන් සිදු කළයුතුය.

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර විකිණීම් හෝ කල්පිරීම් වලට අදාල මුදල්, කූපන ආදිය මූලික ආයෝජනය සිදු කළ SIA ගිණුමට බැර කළහැකිය. බැංකු ගාස්තු, රජයේ බදු, මුද්දර ගාස්තු, තැරැව්කාර ගාස්තු, ප්‍රාථමික වෙළෙඳුන්ට වන ගාස්තු ආදී අනෙකුත් ගෙවීම් ද SIA ගිණුමේ ඇති මුදල්වලින් සිදු කළහැකිය.

යොමුව:

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන්නන් විසින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් මිල කර ඇති භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වල ආයෝජනය කිරීම

රජයේ සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොල තවදුරටත් පුළුල් කිරීමේ සහ විවිධාංගීකරණය කිරීමේ සහ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙළෙඳපොලෙහි ඇති තරඟකාරීත්වය වැඩි කිරීමේ පරමාර්ථය ඇතිව 2008.05.23 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන ආයෝජකයන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් මිල කරන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙළෙඳපොල විවෘත කරන ලදී.

දෙන ලද කාලයකදී, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර හා බිල්පත්වල පවතින මුළු තොගයෙන් 12.5% ක් දක්වා ආයෝජනය කිරීමට ආයෝජකයන්ට අවසරය ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන්නෙකුට සහභාගී නියෝජිතයන් (බලපත්‍ර ලාභී වාණිජ බැංකු සහ ප්‍රාථමික වෙළෙඳුන්) හරහා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී ගත හැකිය.

බලපත්‍ර ලාභී වාණිජ බැංකුවක දේශීය බැංකු ඒකකයේ විවෘත කරන ලද සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක් (SIA) හරහා පමණක් අනේවාසික ආයෝජකයන් විසින් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වල ආයෝජනයන් සිදු කළයුතුය.

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් විකිණීමෙන් හෝ කල් පිරීමෙන් ලද  මුදල්, කූපන ආදිය මූලික ආයෝජනය සිදු කළ SIA ගිණුමට බැර කළ හැකිය. බැංකු ගාස්තු, රජයේ බදු, මුද්දර ගාස්තු, තැරැව්කාර ගාස්තු, ප්‍රාථමික වෙළෙඳුන් සඳහා ගාස්තු ආදිය SIA ගිණුමේ ඇති මුදල් වලින් ගෙවිය හැක.

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සම්බන්ධ විස්තර සහ පවතින වෙළෙඳපොල අනුපාතික සම්බන්ධ විස්තර බලපත්‍ර ලාභී වාණිජ බැංකුවලින් ප්‍රාථමික වෙළෙඳුන්ගෙන් සහ මහ බැංකු වෙබ් අඩවියෙන් (www.cbsl.gov.lk) ලබා ගත හැක.

යොමුව:

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන පුද්ගලයන් විසින් විශේෂ විදේශ ආයෝජන තැන්පතු ගිණුමෙහි (SFIDA) ආයෝජනය කිරීම

පහත සඳහන් මෙහෙයුම් උපදෙස්/විධිවිධානවල සඳහන් කර ඇති කොන්දේසිවලට යටත්ව ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන පුද්ගලයන්ගේ ආයෝජන තැන්පතු වශයෙන් දේශීය බැංකු ඒකකවලට භාර ගැනීම සඳහා විනිමය පාලක වරයා විසින් බලයලත් වෙළෙඳුන් හට අවසර ලබා දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ තැන්පතු පවත්වාගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වන අනේවාසික ආයෝජකයන්ට, ඕනෑම වාණිජ බැංකුවක SFIDA ගිණුමක් විවෘත කළ හැක. SFIDA ගිණුමක් ස්ථිර තැන්පතුවක් හෝ ඉතිරිකිරීමේ ගිණුමක් ලෙස අනුමත විදේශ ව්‍යවහාර මුදලින් හෝ ශ්‍රී ලකා රුපියල් වලින් විවෘත කළහැකිය. එකී ගිණුම් බද්ධ ගිණුම් ලෙසද පවත්වාගෙන යා හැකිය.

විදේශීය ආයෝජකයන්ට SFIDA හි ආයෝජනය කිරීම සෘජුවම හෝ බලපත්‍ර ලාභී වාණිජ බැංකුවක දේශීය බැංකු ඒකකයේ විවෘත කළ සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුම (SIA) හරහා සිදු කළහැකිය.

SIA ගිණුමක් හරහා SFIDA ආයෝජනය සිදු කළේ නම්, එම ආයෝජනය සිදු කළ SIA ගිණුමටම කල් පිරීමේදී ලැබෙන ප්‍රතිලාභ බැර කළ හැකිය. බැංකු ගාස්තු, රජයේ බදු, මුද්දර ගාස්තු ආදී ගෙවීම් ද SIA ගිණුමේ ඇති මුදල්වලින් සිදු කළහැක.

යොමුව:

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාගත සමාගමකට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා ඇති අවසරය

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාගත සමාගමකට, ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාර කරගෙන යාම සඳහා (ශාඛා, ව්‍යාපෘති කාර්යාල, සම්බන්ධීකරණ කාර්යාල, නියෝජිත කාර්යාල හෝ ඊට සමාන වෙනත් කාර්යාල) 2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පනත යටතේ “විදේශීය සමාගමක්” ලෙස ලියාපදිංචි කිරීමට 2010.11.22 දිනැති රජයේ ගැසට් පත්‍ර අංක 1681/10 හි පළවුණු නිවේදනයක් මගින් විනිමය පාලක වරයා විසින් අවසර ලබා දී ඇත.

ඉහත කී ගැසට්පත්‍ර නිවේදනයට අනුව, වාණිජ, වෙළෙඳ හෝ කාර්මික කටයුතුවල නිරත වන විදේශීය සමාගම් අවම වශයෙන් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 200,000 ක් ආයෝජනය කළ යුතුය. මව් සමාගම විසින් වාණිජ බැංකුවක විවෘත කරන ලද සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුම (SIA) හරහා පමණක් ඉහත කී අවම ආයෝජන මුදල පරේෂණය කළයුතුය. විදේශීය සමාගම ශ්‍රී ලංකාව තුළ ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසු, මව් සමාගමේ SIA ගිණුමෙන් ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 200,000 ට සමාන රුපියල් ප්‍රමාණයක්, විදේශීය සමාගමේ රුපියල් ගිණුමට මාරු කළයුතුය.

ලාභ, අතිරික්ත මුදල්, පුරස්කාර, අදිකාර බලය හෝ වෙනත් සමාන ගෙවීම් මව් සමාගමේ ගිණුමට බැර කළහැකිය. තවද, අවශ්‍යතාවය මත පදනම්ව මව් සමාගමේ SIA ගිණුමේ ඇති මුදල් වලින් විදේශීය සමාගමේ පවත්වාගෙන යාම සඳහා වන ගෙවීම් සිදු කළහැකිය.

යොමුව:

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසික පුද්ගලයන් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපිත සමාගම් විසින් නිකුත් කරන ලද රුපියල් වලින් නාමික ණයකරවල ආයෝජනය කිරීම

2010.11.22 දිනැති අංක 1681/11 දරණ රජයේ ගැසට් නිවේදනයට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සමාගමක් විසින් නිකුත් කරනු ලබන රුපියල් වලින් නම් කරන ලද කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොලෙහි ලැයිස්තු ගත කරන ලද ණයකර ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසික ආයෝජකයින්ට 100% ක් දක්වා ආයෝජනය කිරීම සඳහා අවසර ලබා දී ඇත.

ආයෝජකයින් විසින් ලැයිස්තුගත ණයකරවල කරන ආයෝජනයන්, බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක දේශීය බැංකු ඒකකයක් තුළ විවෘත කරන ලද “සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක්” තුළින් සිදු කළයුතුය.

විකිණීමේදී හෝ කල්පිරීමේදී ලැබෙන ප්‍රතිශ්ඨාව මූලික ආයෝජනය සිදු කිරීම සඳහා විවෘත කරන ලද සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමට බැර කළහැක. මෙසේ සිදු කරන ලද ආයෝජනයන්ට අදාල බැංකු ගාස්තු, රජයේ බදු, මුද්දර ගාස්තු වැනි ණයකර අත්පත් කර ගැනීමේදී දරන ලද වියදම් ද සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමේ ඇති මුදල් වලින් සිදු කළහැක.

යොමුව:

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසිකයන් විසින් දේශීය ඒකක භාරයක, ඒකකවල ආයෝජනය කිරීම

විනිමය පාලකවරයා විසින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපිත සමාගම්වලට සහ අනේවාසික පුද්ගලයන්ට, ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිසන් සභාවෙන් නිකුත් කරනු ලබන බලපත්‍රයක් මත ක්‍රියාත්මක වන ඒකක භාරයක, ඒකක මිලදී ගැනීම සඳහා අංක 1719/22 දරණ 2011.08.18 දිනැති ගැසට් පත්‍රය මගින් අවසර ලබා දී ඇත.

අනේවාසික ආයෝජකයින් විසින් ඒකක භාරයක ඒකක මිලදී ගැනීම සෘජුව හෝ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක දේශීය බැංකු ඒකකයක විවෘත කළ සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුම (SIA) තුළින් සිදු කළහැක. 

සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක් මගින් ඒකකවල ආයෝජනය සිදු කළේ නම්, ඒකක අලෙවියෙන් හෝ නිදහස් කිරීමෙන් ලබන මුදල්, ලාභාංශ, ඒකක මිලදී ගැනීම සඳහා යොදා ගන්නා ලද සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමට බැර කළහැක.

යොමුව:

 
ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසිකයන් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපිත සමාගමකට ණය ලබාදීම (පොදු අවසරයක් හෝ විශේෂ අවසරයක් යටතේ)

විනිමය පාලන පනතේ 5 වන වගන්තියට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ වාසික පුද්ගලයෙකු විසින් විදේශ විනිමය ණය ලබා ගැනීමකදී විනිමය පාලකවරයාගේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.

2013.01.01 දිනැති 1791/15 අංක දරණ රජයේ ගැසට් නිවේදනය මගින් “විදේශ වාණිජ ණය ගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය” යටතේ 2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පනත යටතේ සංස්ථාපිත සමාගමකට අවසර ලබා දී ඇත.

ඉහත ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සමාගමක් විසින් විදේශ මූලාශ්‍රමයන්ගෙන් ණය ලබා ගැනීම 2013.01.01 දින ආරම්භ වී 2015.12.31 දිනෙන් අවසන් වන කාලය තුළ සිදු කළයුතුය.

මෙම ECBS ණය යෝජනා ක්‍රමය, ඇපයෙන් සීමිත හා අක්වෙරල සමාගමක් සඳහා අදාළ නොවේ.

සමාගමකට මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ලබා ගතහැකි උපරිම ණය මුදල එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 30 ක් හෝ වෙනත් විදේශ ව්‍යවහාර මුදලකින් ඊට සමාන වටිනාකමකින් වියයුතුය. තවද, සමාගමකට ලත් වර්ෂයකට ලබා ගත හැකි උපරිම ණය මුදල එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 10ක් හෝ වෙනත් විදේශ ව්‍යවහාර මුදලකින් ඊට සමාන වටිනාකමක් විය යුතුය. 

කිසියම් සමාගමකට මෙහි සඳහන් සීමාවන් ඉක්මවා ණය ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි නම්, ඒ සඳහා විනිමය පාලකවරයාගේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගතයුතු වේ.

විනිමය පාලකවරයාගේ විශේෂ අනුමැතිය යටතේ ලබා ගන්නා ලද ණය මුදල ඕනෑම බලපත්‍ර ලාභී වාණිජ බැංකුවක දේශීය බැංකු ඒකකයක් තුළ විවෘත කළ සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක් හරහා ලබා ගත යුතුය.

විදේශ වාණිජ ණය ගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ලබා ගන්නා ලද ණය මුදල ද ඕනෑම බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක දේශීය බැංකු ඒකකයක විවෘත කරන ලද සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක් හරහා ලබා ගත හැක.

ඉහත සඳහන් පරිදි ණය ලබා දීම සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමක් හරහා සිදු කර ඇත්නම් නැවත ණය මුදල අය කර ගැනීම, පොළිය, ගාස්තු සහ අනෙකුත් අදාළ ගෙවීම්, සුරැකුම් අලෙවියෙන් ලැබෙන ප්‍රතිශ්ඨාව, ණය ගෙවීම පැහැර හැර ඇති අවස්ථාවක ගොනු කර ඇති නඩු විභාගයකට අනුව ලබා ගන්නා වන්දි මුදල සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුමට බැර කළහැක.

යොමුව: