මූලික තොරතුරු

 
නේවාසිකයන් සහ අනේවාසිකයන්

1972.04.21 දිනැති අංක 15007 දරණ රජයේ ගැසට් පත්‍රය මගින් නේවාසික සහ අනේවාසික (ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන්නන්) කාණ්ඩ නිර්වචනය කර ඇත.

යොමුව:

 
වර්තන සහ ප්‍රාග්ධන ගණුදෙනු
 
විද්‍යුත් මුදල් හුවමාරු කාඩ්පත්

ශ්‍ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත වාසය කරන්නෙකුට, ශ්‍රී ලංකාවේ වාසිකයෙකු  විසින් ඔහුගේ විද්‍යුත් හුවමාරු කාඩ්පත් මගින් විදේශ විනිමය ගෙවීම් කිරීමේදී අදාල කොන්දේසි 2012.12.20 දිනැති අංක: 1789/34 දරණ රජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙහි සඳහන් කර ඇත.

යොමුව:

 
රන් වෙළඳාම්

2002.11.22 දිනැති අංක 1263/10 දරණ රජයේ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ රන් මිළ දී ගැනීමට හා විකිණීමට සහ ශ්‍රී ලංකාවට රන් ආනයනය කිරීමට සහ ශ්‍රී ලංකාවෙන් රන් අපනයනය කිරීමට පොදු අවසරය ලබා දී ඇත.

යොමුව:

 
ශිෂ්‍ය වීසා බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට පෙර මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීම
 
විදේශ සංචාරක කාඩ්පත් (FTCs)