හැදින්වීම

1953 අංක 24 දරණ විනිමය පාලන පනතේ 5 (1) (a) වගන්තියේ විධිවිධානයන් යටතේ යම් යම් කොන්දේසි සහ නියමයන්ට යටත්ව, විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ නිරතවීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දේ.

බලයලත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන්:

  • රුපියල් වෙනුවෙන් විදේශ මුදල් මිළදී ගැනීමට
  • සංචාරක චෙක්පත් මාරු කිරීමට
  • විදේශ මුදල් වෙනත් විදේශ මුදල් වර්ගයක් සමග හුවමාරු කිරීමට
  • තෝරාගත් විදේශ මුදල් හුවමාරු කරන්නන් හට ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වෙනුවෙන් විදේශ මුදල් විකිණීමේ නිරත වියහැකිය.