අංශයන්හි ආකෘතිය සහ අංශවල ක්‍රියාකාරකම්

විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට පවරන ලද වර්තමාන වගකීම්වලට අනුකූලව, එහි ක්‍රියාකාරකම් පහත අංශයන් තුළින් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

 
ආයෝජන අංශය

ඇතැම් ප්‍රාග්ධන ගිණුම් ගණුදෙනු සඳහා පොදු අවසරය ලබා දී ඇත.  විනිමය පාලකවරයාගේ පූර්ව අනුමැතිය අවශ්‍ය වන ප්‍රාග්ධන ගිණුම් ගණුදෙනු කිරීමට අදාළ අයදුම්පත් පිළිබඳ කටයුතු කිරීම සිදු කරනුයේ ආයෝජන අංශය විසිනි. 

 
සංක්‍රමණික මුදල් හුවමාරු අංශය

සංක්‍රමණික මුදල් හුවමාරු අංශයේ මූලික වගකීම වනුයේ සුදුසුකම් ලත් විගාමිකයින්ට සංක්‍රමණික දීමනාව නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විගාමිකයින් හා බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු මෙහෙයවීමත් ඒ හා සම්බන්ධ නියමයන් හා විධානයන් සැපයීමත්ය. 

 
ප්‍රතිපත්ති අංශය

දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් ක්‍රියාවලිය සඳහා පහසුකම් සැලසීම.

 
මෙහෙයුම් අංශය

මෙහෙයුම් අංශය මගින් විදේශ විනිමය ගණුදෙනු සම්බන්ධයෙන් විධිවිධානවලට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක වන බව නිරීක්ෂණය කරමින් එම දත්ත එක්රැස් කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාම මගින් මහ බැංකුවේ ඉදිරි ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කිරීමේ දී කාර්යක්ෂම ලෙසින් විදේශ විනිමය කළමනාකරණයක් පවත්වාගෙන යාමට දායක වේ.

 
පාලන අංශය

දෙපාර්තමේන්තුවේ සහායක කටයුතු පවත්වාගෙන යාම.

 
ජංගම වාණිජ ගණුදෙනු අංශය

ජංගම වාණිජ ගණුදෙනු අංශය, ප්‍රධාන වශයෙන් භාණ්ඩ හා සේවා ආනයන, අපනයන නැව් හා ගුවන් නියෝජිත ආයතන සහ නැව් බඩු ගෙන යන සමාගම් වලට අදාළ ලිපිගණුදෙනු ඇතුළත්ව ජාත්‍යන්තර ජංගම වාණිජ ගණුදෙනුවලට සම්බන්ධ කාර්යයන් වල නිරත ජංගම වාණිජ ගණුදෙනු වලට සම්බන්ධ කාර්යයන් වල නිරත වනු ලැබේ.

එමෙන්ම, මෙම අංශය මගින් භාණ්ඩ ආනයන සඳහා කරන ලද, “පෙර ගෙවීම්” කල් ඉකුත්වීම් වලට අදාළ මෙහෙයුම් කටයුතු වලද නිරත වනු ලැබේ. 

අංශය මගින් කරනු ලබන කාර්යයන්

  • නැව් බඩු ගෙන යන සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීම සහ එම සමාගම් වල ගිණුම්/ගණුදෙනු වලට අදාල මෙහෙයුම් කටයුතුවල නිරතවීම.
  • ජාත්‍යන්තර ජංගම වාණිජ ගණුදෙනු වලට අදාළ කාරණා සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ලබාදීම.
  • නැව් කටයුතු විය පැහැදම් ගෙවීම් ගිණුම් හා ගුවන් නියෝජිත ආයතන ගිණුම්/ගණුදෙනු වලට අදාළ මෙහෙයුම් කටයුතු.
  • නැව් හා ගුවන් නියෝජිත ආයතනවලට බැංකු ඇපකර නිකුත් කිරීමට අදාළව හා අනෙකුත් ජාත්‍යන්තර ජංගම ගණුදෙනු වලට අදාල අයදුම් වලට අනුමැතිය ලබාදීම.
  • පෙර ගෙවීම් යටතේ කරන ලද භාණ්ඩ ආනයනයන් කල් ඉකුත්වීම් වලට අදාළ මෙහෙයුම් කටයුතු.
  • නැව් කටයුතු වලට අදාළ මහාධිකරණ කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වීම.