විදේශ විනිමය කළමනාකරණය

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය කළමනාකරණ කිරීමේ කර්තව්‍ය ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාවට නංවයි. විදේශ විනිමය කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්ති 1953 අංක 24 දරණ විනිමය පාලන පනතේ ප්‍රතිපාදන මත සම්පාදනය කරනු ලබයි. විනිමය පාලන පනත, රන්, මුදල්, ගෙවීම්, සුරැකුම්, ණය, ආනයන සහ අපනයන, ප්‍රේෂණ සහ දේපළ සම්බන්ධ ගෙවීම් විධිමත් කරනු ලබයි.

1977 විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සමග ශ්‍රී ලංකාවේ විනිමය පාලන යාන්ත්‍රණය ලිහිල් වූ අතර 1994 වසරේදී පුනරාවර්තන ගෙවීම් ගිණුම සම්පූර්ණයෙන් පරිවර්ත්‍යතාවයට ලක් කරන ලද අතර, ඉන් අනතුරුවද වසර කිහිපයක් ඇතුළත ඇතැම් ප්‍රාග්ධන ගණුදෙනු ද නිදහස් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය වඩාත් පුළුල් කරලීම සහ ගෝලීය ආර්ථිකය සමග වඩාත් ඒකාබද්ධ කරලීම යන අපේක්ෂා පෙරදැරීව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් විදේශ විනිමය ගණුදෙනු සම්බන්ධ නීති රෙගුලාසි වඩාත් ලිහිල් සහ සරල කිරීමේ ක්‍රියාවලියක නිරත වී ඇත.